Hygienix 2018
NOVEMBER 11 - 14, 2019
Hyatt Regency Houston
Houston, Texas, USA
NOVEMBER 11 - 14, 2019
Hyatt Regency Houston
Houston, Texas, USA
NOVEMBER 11 - 14, 2019
Hyatt Regency Houston
Houston, Texas, USA
 

Hygienix 2019

 
When: November 11-14, 2019  
Where: Hyatt Regency Houston
1200 Louisiana Street
Houston, TX 77002
USA
Contact: 919-459-3726
tleatham@inda.org
Information:


Bostik Brilliance
Bostik Brilliance™
Colquimica Spraycare
Colquimica Spraycare™
Tredegar Aquisoft
Tredegar AquiSoft™
Tredegar FlexAire
Tredegar FlexAire™